1078-01 2 ½ EG rechts 67 m² 11 m²     vermietet
  1078-02 2 ½ EG rechts-mitte 65 m² 19 m²         vermietet
  1078-03 2 ½ EG links-mitte 65 m² 19 m²         vermietet
  1078-04 2 ½ EG links 72 m² 11 m²         vermietet
  1078-11 2 ½ 1. OG rechts 72 m² 11 m²         vermietet
  1078-12 2 ½ 1. OG rechts-mitte 65 m² 19 m²         vermietet
  1078-13 2 ½ 1. OG links-mitte 65 m² 19 m²         vermietet
  1078-14 2 ½ 1. OG links 72 m² 11 m²         vermietet
  1078-21 2 ½ 2. OG rechts 72 m² 11 m²         vermietet
  1078-22 2 ½ 2. OG rechts-mitte 65 m² 19 m²         vermietet
  1078-23 2 ½ 2. OG links-mitte 65 m² 19 m²         vermietet
  1078-24 2 ½ 2. OG links 72 m² 11 m²         vermietet
  1078-31 2 ½ Attika rechts 70 m² 35 m²         vermietet
  1078-32 2 ½ Attika links 70 m² 35 m²         vermietet
  Einstellhallenplatz   Untergeschoss              
Gebaeude A1 Gebaeude A2 Gebaeude D2 Gebaeude B Gebaeude D2